O Nas

Środowiskowy Dom Samopomocy działa od grudnia 2007 r. w Karwodrzy jako ośrodek wsparcia dziennego. W swojej bieżącej działalności realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi ( Typ A) oraz osobom z niepełnosprawnością intelektualną ( Typ B).

Dom świadczy usługi dla 30 osób. Celem naszych działań jest podtrzymywanie efektów leczenia, integracja ze środowiskiem lokalnym, przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych pojawiających się zwłaszcza w związku z wykluczeniem społecznym.

Środowiskowy Dom zapewnia warunki niezbędne do pełnej realizacji programu aktywizacji uczestnika ( Indywidualnego Planu Postępowania Wspierająco- Aktywizującego) dostosowanego do potrzeb i możliwości psychofizycznych.

Działalność placówki jest wielokierunkowa. Odbywające się u nas treningi mają na celu poprawę funkcjonowania uczestnika w niezbędnych dziedzinach życia. Działania wspierająco- terapeutyczno- rehabilitacyjne zmierzają do zwiększenia zaradności życiowej uczestników. Rozwijają funkcje poznawcze, budują poczucie własnej wartości, pewności siebie. Doprowadzają do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego oraz sprawności motorycznych.

W ŚDS zatrudniony jest wykwalifikowany personel terapeutyczno-rehabilitacyjno- wspierający merytorycznie przygotowany do pracy z osobami upośledzonymi umysłowo i zaburzonymi psychicznie.