RODO

Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO,
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy z siedzibą w 33-170 Tuchów, Karwodrza 116 w imieniu, którego działa dyrektor: p. Władysława Stefańska, z którą można się skontaktować pisząc na e-mail: dpskarwodrza@poczta.onet.pl, lub dzwoniąc
na numer telefonu: 14 6525 562,
2. Inspektorem ochrony danych w Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy jest: Tomasz Pilch, z którym można się skontaktować dzwoniąc na nr 782 974 835 lub pisząc na adres: firma.tomaszpilch@onet.pl
3. Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
4. Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności:

a) polegającej na zapewnienie mieszkańcom stałej, całodobowej opieki, warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności niezależności oraz rozwoju osobowości i samodzielności z uwzględnieniem stopnia psychicznej i fizycznej sprawności.
b) polegającej na wykonywaniu praw i obowiązków pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami prawa.

5. Podanie części danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania działań wymienionych w p.4.
6. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie prowadzenia działalności wymienionej w p. 4 a , w tym także w zakresie prowadzenia i korzystania z dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów mieszkańca, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.
7. Odbiorcami danych osobowych będą:
a) osoby i podmioty uprawnione na mocy art. 26 ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w szczególności: przedstawiciele ustawowi mieszkańca, osoby upoważnione przez mieszkańca, Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta oraz inne organy władzy publicznej i podmioty upoważnione wskazane w ustawie,
b) dostawcy usług na rzecz DPS w Karwodrzy, za pośrednictwem których wykonywana jest dbałość o serwis i sprawność sprzętu medycznego, bezpieczeństwo sieci informatycznej i baz danych służących do przetwarzania danych medycznych oraz jakość świadczonych usług.
c) pracownicy DPS w Karwodrzy i inne osoby wykonujące badania lub inne świadczenia opieki zdrowotnej na rzecz DPS w Karwodrzy na podstawie imiennych upoważnień,
d) podmioty uprawnione do danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, decyzji administracyjnych, orzeczeń sądów (NFZ, ZUS, Policja, Prokuratura, Sąd, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa).
e) podmioty zajmujące się wykonywaniem: badań diagnostycznych, dostawą leków i innych środków medycznych na rzecz mieszkańców DPS Karwodrza, dla potrzeb realizacji zawartych umów, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji tych umów, na podstawie indywidualnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
8. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
9. Administrator nie będzie stosował wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
10. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
a) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
b) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
c) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie – przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
d) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

Klauzula informacyjna dot. monitoringu:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy z siedzibą w 33-170 Tuchów, Karwodrza 116, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: dpskarwodrza@poczta.onet.pl, lub dzwoniąc
na numer telefonu: 14 6525 562,
2. Z inspektorem ochrony danych w Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy można się skontaktować dzwoniąc na nr 782 974 835 lub pisząc na adres: firma.tomaszpilch@onet.pl
3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym,
4. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora,
5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 14 dni,
6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych,
7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl.w razie uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;