Warunki przyjęcia

Procedury przyjęcia do DPS

Dokumenty od wnioskodawcy:
• ustny lub pisemny wniosek o pomoc w formie umieszczenia w domu pomocy społecznym
• dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy
• kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury
• oryginały zaświadczeń potwierdzających dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc
• oryginały zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia
• wyniki badań; OB, mocz, morfologia, HBS, RTG klatki piersiowej.

Dokumenty uzyskiwane przez urząd:

– kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego
• pisemna zgoda osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego umieszczenie w domu
• oświadczenie o stanie majątkowym
• oświadczenie o uzyskaniu /lub braku/ jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich trzech miesięcy
• wywiad przeprowadzony u osób zobowiązanych do alimentacji czyli małżonka, wstępnych
• zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
• opinia dotycząca sprawności psychofizycznej osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Tryb odwoławczy
Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społeczny przysługuje wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
Odwołanie nie podlega opłatom.