Wynik Zapytania ofertowego.

W związku z ogłoszonym Zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego z płyt eternitowych na blachodachówkę z remontem ścian zewnętrznych”, DPS w Karwodrzy informuje:

1. W dniu 01.10.2020 roku wysłano Zapytanie ofertowe do 6 wykonawców oraz zamieszczono informację na stronie http://www.dpskarwodrza.pl/   i stronie BIP-u.

2. W terminie do 06.10.2020 roku do godziny 11.00 otrzymano oferty zgodnie z załączonym protokołem.

3. Po analizie złożonych ofert ustalono, że oferta firmy F.H.U. „BKR” – Krzysztof Wójcik, 33-182 Brzozowa 33, cena ofertowa brutto 108.202,98 zł ( słownie: sto osiem tysięcy dwieście dwa złote 98/100) spełnia wszystkie kryteria wyboru.

Protokół