• Slider5
 • DSP Karwodrza
 • DSP Karwodrza
 • DSP Karwodrza
Usługi bytowe Usługi opiekuńcze Usługi wspomagające Warunki przyjęcia

Informacje ogólne

Nazwa i adres Warsztatu Terapii Zajęciowej: Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ”Przyjaźń” w Karwodrzy.

Kierownika WTZ: Oliwia Michalik

Data utworzenia Warsztatu: 30 grudnia 2013r.

Liczba uczestników:30 osób

 

Realizacja zadań rehabilitacji ogólnej i zawodowej

 1. WTZ jest placówką pobytu dziennego, czynną od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.
 2. Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji ogólnej i zawodowej odbywa się w 5-cio osobowych grupach w pracowniach terapeutycznych:
  1. pracownia gospodarstwa domowego – kulinarna
  2. pracownia komputerowo – rehabilitacyjna
  3. pracownia artystyczno – krawiecka
  4. pracownia ogrodnicza
  5. pracownia techniczna
  6. pracownia muzykoterapii

zgodnie z Planem Działalności Warsztatu.

 1. Każdy z uczestników realizuje indywidualny program rehabilitacji i terapii, który jest tworzony i weryfikowany na podstawie zgromadzonych dokumentów, wywiadu środowiskowego, obserwacji działań i zachowań w Warsztacie, szczegółowej punktowej oceny.
 2. Dodatkowo uczestnicy objęci są opieką fizjoterapeuty, przywiązuje się dużą wagę do umiejętności zdrowego i aktywnego wypoczynku.
 3. W programie terapeutycznym przewidziane jest także prowadzenie zajęć poza godzinami pracy i siedzibą Warsztatu.
 4. Realizowane w WTZ indywidualne programy rehabilitacji i terapii zostały podzielone na działy:
  1. Formy rehabilitacji,
  2. Zakres rehabilitacji
  3. Metody i zakres nauki umiejętności:
  4. Formy współpracy z rodziną lub opiekunami,
  5. Planowane efekty rehabilitacji,

które umożliwią uszczegółowienie i skonkretyzowanie programów dla poszczególnych uczestników.

 1. Programy są okresowo oceniane, modyfikowane i doskonalone.
 2. Rada Programowa Warsztatu dokonuje oceny postępów w rehabilitacji każdego uczestnika, co pół roku. Na półrocze roku kalendarzowego jest to ocena punktowa, a na koniec roku ocena punktowa i opisowa.

Formy i metody działalności Rehabilitacyjnej

W Warsztatach Terapii Zajęciowej wykorzystuje się metody w pracowniach:

 1. Arteterapia:
  1. Rysunek – rysowanie kredkami ołówkowymi, świecowymi, pastelami, ołówkiem, kredą
  2. Malarstwo – malowanie farbami plakatowymi, olejnymi, akwarelą, farbą do szkła
  3. Rzeźba – masy plastyczne – masa solna, glina, modelina, plastelina
  4. Sztuki użytkowe – witraże
  5. Collage- wycinanie, wyklejanie, wydzieranie z papieru i tworzenie pracy łączonej różnymi technikami plastycznymi
  6. Zdobnictwo i dekoratorstwo – dekoracje- okolicznościowe, świąteczne
  7. Decupage – technika zdobnicza polegająca na przyklejaniu na odpowiednio spreparowaną powierzchnię wzoru wyciętego z papieru lub serwetki papierowej
  8. Muzykoterapia – codzienne słuchanie muzyki, nauka śpiewania nowych piosenek
  9. Biblioterapia- czytanie głośne fragmentów lub całości książek, artykułów przez uczestników lub terapeutów
  10. Dramatoterapia - przygotowywanie przedstawień okolicznościowych
  11. Filmoterapia- oglądanie filmów i komentowanie ich
  12. Zajęcia komputerowe- nauka podstawowej obsługi komputera, drukarki, korzystanie z programów komputerowych, gier i zabaw edukacyjnych, nauka obsługiwania aparatu fotograficznego, obróbka zdjęć.
 2. Socjoterapia:
  1. Ludoterapia / zabawo terapia: zabawy manipulacyjne, zabawy tematyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy i gry dydaktyczne
  2. Sylwoterapia- terapia wykorzystująca spacery po lesie, kontakt z przyrodą, przebywanie na świeżym powietrzu, zwiedzanie małej ojczyzny
  3. Terapia ruchem- gry i zabawy ruchowe, nauka czynności dnia codziennego
  4. Trening umiejętności społecznych- trening nawiązywania relacji, prowadzenie i podtrzymanie kontaktów.
 3. Ergoterapia:
  1. Dziewiarstwo/ hafciarstwo – szydełkowanie, haft krzyżykowy, półkrzyżykowy
  2. Metaloplastyka – wykonywanie prac z drutu
  3. Krawiectwo – szycie rzeczy użytkowych, zabawkarstwo, reperowanie odzieży
  4. Ogrodnictwo – prace ogrodnicze i porządkowe, zakładanie sadu i ogródka, ekologiczne uprawy
  5. Rękodzieła artystycznego- obrazy wyklejanie z różnych materiałów
  6. Stolarstwo – prace w drewnie.

Trening ekonomiczny i instrumenty motywacyjne:

 • W WTZ uczestnicy odbywają trening ekonomiczny w formie gotówkowej
 • Uczestnicy otrzymują w ramach treningu ekonomicznego środki finansowe wypłacane zgodnie z obowiązującym w placówce Regulaminem Organizacyjnym. Wysokość tych środków określana jest na podstawie: obecności uczestników na zajęciach, pracy oraz zachowania.
 • Dla każdego uczestnika prowadzona jest indywidualna kwartalna ewidencja rozliczeń finansowych w treningu ekonomicznym.
 • Główne przeznaczenie środków finansowych z treningu ekonomicznego przez uczestników Warsztatu do realizacji ich potrzeb terapeutycznych i socjalnych.

Działalność Rady Programowej WTZ

 1. Radę tworzą następujący pracownicy Warsztatu:
  1. Kierownik Warsztatu
  2. Instruktorzy Terapii Zajęciowej
  3. Specjalista ds. rehabilitacji
  4. Psycholog
  5. Pracownik Socjalny
 2. Zadania Rady Programowej:
  1. Opracowanie corocznego indywidualnego programu terapii i rehabilitacji, zasad przyjmowania, planowania i wydatkowania środków finansowych na tzw. trening ekonomiczny
  2. Dokonywanie nie rzadziej niż raz na pół roku okresowej oceny indywidualnych efektów rehabilitacji
  3. Modyfikowanie programów rehabilitacji lub wskazanie na możliwości i formy dalszej rehabilitacji
  4. Co trzy lata rada programowa dokonuje kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji i terapii
  5. Informuje rodziców/ opiekunów uczestnika oraz samego uczestnika o efektach realizacji programu
  6. Prowadzi dokumentację dotyczącą uczestnika WTZ
  7. Podejmuje decyzję o przyjęciu lub skreśleniu uczestnika z listy Warsztatu.
 3. Posiedzenia Rady Programowej
  1. Posiedzenia Rady Programowej WTZ odbywają się co dwa tygodnie i są udokumentowane w formie protokołów.

 

Współpraca z rodzinami lub opiekunami uczestników

 1. Formy kontaktów i współpraca z rodzicami uczestników:
  1. Indywidualne rozmowy
  2. Rozmowy telefoniczne
  3. Wizyty w domu rodzinnym uczestników
  4. Uczestnictwo w imprezach okolicznościowych organizowanych przez WTZ
  5. Pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów życiowych.
 1. Rodzaje pomocy świadczonej rodzicom i opiekunom uczestników:
  1. Pomoc w rozwiązywaniu spraw dotyczących zdrowia uczestników WTZ

Udzielanie informacji o możliwości otrzymania pomocy finansowej ze Śródków PFRON w ramach programów celowych oraz pomoc w przygotowaniu stosownych wniosków.

Copyright © 2024 Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy. All Rights Reserved. Design and template by Joomedia Free Joomla Templates.