• Slider5
  • DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
Usługi bytowe Usługi opiekuńcze Usługi wspomagające Warunki przyjęcia

 Loga projektu

W ramach projektu grantowego pn.: „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19, realizowanego przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy informuje, iż otrzymał grant na nagrody dla pracowników bezpośrednio opiekujących się mieszkańcami w wysokości  128 325,00 zł.  

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,  Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Głównym celem projektu jest ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w domach pomocy społecznej na terenie województwa małopolskiego, tj. osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19, poprzez zapewnienie odpowiedniej do potrzeb liczby personelu domów pomocy społecznej.

Copyright © 2024 Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy. All Rights Reserved. Design and template by Joomedia Free Joomla Templates.