• Slider5
 • DSP Karwodrza
 • DSP Karwodrza
 • DSP Karwodrza
Usługi bytowe Usługi opiekuńcze Usługi wspomagające Warunki przyjęcia

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.    w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie    o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO,

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „ Przyjaźń ” WTZ  w Karwodrzy  z siedzibą w 33-170 Tuchów, Karwodrza 116 w imieniu, którego działa Zarząd Stowarzyszenia : z którym można się skontaktować pisząc na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwoniąc na numer telefonu: 14 652 02 10.
 2. Z inspektorem ochrony danych w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „ Przyjaźń ” WTZ  w Karwodrzy można się skontaktować: listownie na adres: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaźń” 33-170 Tuchów, Karwodrza 116 lub pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 4. Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności:

 

 1. polegającej na zapewnienie mieszkańcom stałej, całodobowej opieki, warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności niezależności oraz rozwoju osobowości i samodzielności z uwzględnieniem stopnia psychicznej i fizycznej sprawności.
 2. polegającej na wykonywaniu praw i obowiązków pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami prawa.

 

 1. Podanie części danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania działań wymienionych w p.4.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie prowadzenia działalności wymienionej w p. 4 a , w tym także w zakresie prowadzenia i korzystania                   z dokumentacji medycznej, jest 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów mieszkańca, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.
 3. Odbiorcami danych osobowych będą:
 4. osoby i podmioty uprawnione na mocy 26 ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w szczególności: przedstawiciele ustawowi mieszkańca, osoby upoważnione przez mieszkańca, Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta oraz inne organy władzy publicznej i podmioty upoważnione wskazane w ustawie,
 5. dostawcy usług na rzecz Stowarzyszenia „ Przyjaźń ” w Karwodrzy, za pośrednictwem których wykonywana jest dbałość o serwis i sprawność sprzętu medycznego, bezpieczeństwo sieci informatycznej i baz danych służących do przetwarzania danych medycznych oraz jakość świadczonych usług.
 6. pracownicy Stowarzyszenia „ Przyjaźń ” w Karwodrzy i inne osoby wykonujące badania lub inne świadczenia opieki zdrowotnej na rzecz  Stowarzyszenia                   „ Przyjaźń ”  w Karwodrzy na podstawie imiennych upoważnień,
 7. podmioty uprawnione do danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, decyzji administracyjnych, orzeczeń sądów (NFZ, ZUS, Policja, Prokuratura, Sąd, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa).
 8. podmioty zajmujące się wykonywaniem: badań diagnostycznych, dostawą leków i innych środków medycznych na rzecz uczestników Stowarzyszenia  „ Przyjaźń ” w Karwodrzy, dla potrzeb realizacji zawartych umów, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji tych umów, na podstawie indywidualnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 9. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 10. Administrator nie będzie stosował wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 11. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami 29 ust. 1 ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
 12. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
 13. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
 14. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie - przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,

dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

Copyright © 2024 Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy. All Rights Reserved. Design and template by Joomedia Free Joomla Templates.