• Slider5
  • DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
Usługi bytowe Usługi opiekuńcze Usługi wspomagające Warunki przyjęcia

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaźń”, które powstało w 2003 roku i działa na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Karwodrzy, poprzez prowadzenie różnych form rehabilitacji leczniczej, zawodowej i społecznej. W 2013 roku Stowarzyszenie utworzyło Warsztat Terapii Zajęciowej, placówka ta umożliwia osobom niepełnosprawnym aktywne i godne uczestnictwo w życiu społecznym. Ponadto stwarza warunki do prowadzenia rehabilitacji oraz osobowego rozwoju osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo. Pobudza do aktywności, jak również świadczy pomoc dla ich rodzin w sprawnym funkcjonowaniu. Współpracuje z Bankiem Żywności w Krakowie, która polega na pozyskiwaniu produktów spożywczych, które służą do sporządzania dodatkowych posiłków w ramach terapii poprzez warsztaty  kulinarne. Organizuje spotkania integracyjne. Wyjazdy, spotkania integracyjne oraz okazjonalne budują relację między uczestnikami oraz spotkanymi nowymi osobami. Stwarzają możliwość zawierania nowych znajomości. Dbałość o sprawy związane z prawami osób niepełnosprawnych, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, wskazanie placówek świadczących pomoc, redagowanie pism, wypełnianie wniosków oraz innych dokumentów. Stowarzyszenie prowadzi również działalność na rzecz osób niepełnoprawnych poprzez organizację terapii zajęciowej z wykorzystaniem różnych technik, rozwijanie talentów u osób niepełnosprawnych, sporządzanie dodatkowych posiłków na zajęciach kulinarnych, organizowanie spotkań edukacyjnych. Kolejnym celem statutowym Stowarzyszenia jest działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Polegającym na rozwijaniu podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy zawodowej lub innej pracy zarobkowej lub szkoleń zawodowych. Działania te mają na celu przygotowanie uczestników do życia w środowisku lokalnym. Wystawy prac artystycznych uczestników to kolejna forma rehabilitacji wzmacniająca ich poczucie własnej wartości i otwierająca ich na świat, który ich otacza. Stowarzyszenie ciągle się rozwija i podejmuje nowe projekty, które jeszcze lepiej pozwolą funkcjonować w społeczeństwie naszym podopiecznym.

Copyright © 2024 Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy. All Rights Reserved. Design and template by Joomedia Free Joomla Templates.