{nomultithumb}DomPomocy Społecznej w Karwodrzy

Usługi bytowe Usługi opiekuńcze Usługi wspomagające Warunki przyjęcia

Nr sprawy DPS 271/ZO/2/2021

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy informuje , że w postępowaniu na Zapytanie Ofertowe nr DPS 271/ZO/2/2021 z dnia 09.06.2021 r. na dostawę artykułów żywnościowych tj. „Produkty mleczarskie” o kodzie CPV 15500000-3. wpłynęła tylko jedna oferta firmy PHZ SM „Lacpol” Sp. z o.o., ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa, Zaklad Mleczarski w Tarnowie, ul. Dąbrowskiego 46, 33-100 Tarnów.

Uzasadnienie wyboru:
Jeżeli w wyniku prowadzonego postępowania wpłynie tylko jedna  niepodlegająca  odrzuceniu oferta zasadę konkurencyjności uznaję się za spełnioną.
Złożona przez firmę PHZ SM „Lacpol” Sp. z o.o., ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa, Zaklad Mleczarski w Tarnowie, ul. Dąbrowskiego 46, 33-100 Tarnów spełnia wymagania
Zamawiającego.

DYREKTOR
(-) mgr Monika Chrobak

Nr sprawy DPS 271/ZO/1/2021

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Dyrektor  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Karwodrzy  informuje , że w postępowaniu na Zapytanie Ofertowe nr DPS 271/ZO/1/2021 z dnia 09.06.2021 r. na dostawę artykułów żywnościowych tj. „Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie” o kodzie CPV 15810000-9 wybrano ofertę złożoną  przez PIEKARNIA „KRYSTYNA” M.A.Partyka & J.A. Patriak Spółka Jawna, ul. Kalinowa 43, 33-100 Tarnów

Uzasadnienie wyboru:

PIEKARNIA   „KRYSTYNA”   M.A. Partyka & J.A. Patriak  Spółka  Jawna, ul. Kalinowa 43,

33-100 Tarnów, złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową.

                                                                                                                    DYREKTOR

(-) mgr Monika Chrobak

Dom  Pomocy  Społecznej  w  Karwodrzy  zaprasza  do  złożenia  oferty   cenowej   na dostawę     artykułów    żywnościowych    tj.    „Warzywa, owoce i orzechy”      03220000-9

Ofertę    należy   złożyć   w   formie   pisemnej   zgodnie   z   załącznikiem  Nr 1 stanowiącym załącznik do   niniejszego  pisma,   w    zaklejonej    kopercie   na   Dziennik  Podawczy  DPS  Karwodrza  z  dopiskiem:   „ Sukcesywna   dostawa   artykułów   żywnościowych   dla  Domu Pomocy  Społecznej  w  Karwodrzy,  Karwodrza 116, 33-170 Tuchów wg Kodów Wspólnego  Słownika  Zamówień  CPV  03220000-9    „Warzywa, owoce i orzechy”    Nie   otwierać do  dnia  22.06.2021   roku  do godziny 10.00.  

Termin złożenia ofert do dnia 22.06.2021 r. do godz.10.00.

    

 DYREKTOR

(-) mgr Monika Chrobak

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1

Dom  Pomocy  Społecznej  w  Karwodrzy  zaprasza  do  złożenia  oferty   cenowej   na dostawę    artykułów   żywnościowych   tj.   „Różne  produkty  spożywcze”  o    15800000-6

Ofertę    należy   złożyć   w   formie   pisemnej   zgodnie   z   załącznikiem  Nr 1 stanowiącym załącznik do   niniejszego  pisma,   w    zaklejonej    kopercie   na   Dziennik  Podawczy  DPS  Karwodrza  z  dopiskiem:   „ Sukcesywna   dostawa   artykułów   żywnościowych   dla  Domu Pomocy  Społecznej  w  Karwodrzy,  Karwodrza 116, 33-170 Tuchów wg Kodów Wspólnego  Słownika  Zamówień  CPV 15800000-6    „Różne produkty spożywcze”    Nie   otwierać do  dnia  21.06.2021   roku  do godziny 12.00.  

Termin złożenia ofert do dnia 21.06.2021 r. do godz.12.00.

    

  DYREKTOR

(-) mgr Monika Chrobak

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1

Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę  artykułów  żywnościowych   tj.   ”Produkty  zwierzęce, mięso i produkty mięsne” o kodzie CPV  15100000-9.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej zgodnie z załącznikiem  Nr 1 stanowiącym załącznik do niniejszego pisma, w zaklejonej kopercie na Dziennik Podawczy DPS Karwodrza z dopiskiem: „ Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy, Karwodrza 116, 33-170 Tuchów wg Kodów Wspólnego Słownika Zamówień  CPV  15100000-9 ”Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne” Nie otwierać do dnia 21.06.2021 roku do godziny 10.00.  

Termin złożenia ofert do dnia 21.06.2021 r. do godz.10.00.

    

  DYREKTOR

(-) mgr Monika Chrobak

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2 Załącznik nr 1.

Copyright © 2021 Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy. All Rights Reserved. Design and template by Joomedia Responsive Joomla Templates.